อัลบั้ม พิธีมอบเกียรติบัตรและอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (14 กุมภาพันธ์ 2556)


หน้าแรก | ข้อมูล SUTH | การบริการทางการแพทย์ | การบริการพยาบาล | โปรแกรมตรวจสุขภาพ | สิทธิประโยชน์ผู้ป่วย | ร่วมงานกับเรา | ติดต่อเรา
หน้าแรก | อัลบั้มรูปภาพ | พิธีมอบเกียรติบัตรและอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (14...

อัลบั้มรูปภาพ


พิธีมอบเกียรติบัตรและอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ (14 กุมภาพันธ์ 2556)

ศูนย์การแพทย์ มทส.จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ : การวิจัยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 9 คน โดยได้รับเกียรติจาก อ.นพ.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล เป็นประธานในพิธีพร้อมบรรยายหัวข้อ Research forum : Suranaree Medical Center Research Prospective Toward AEC Era และจัดฝึกอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมศูนย์การแพทย์ มทส.(อาคารหอพัก) วิทยากรโดย ผศ.พญ.สรญา แก้วพิทูลย์ และผศ.รัตนา รุจิรกุล การจัดฝึกอบรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานวิจัย เทคนิคและวิธีการทำงานวิจัย สามารถสร้างและนำเสนอหัวข้อการทำงานวิจัย และเก็บข้อมูลสารสนเทศในการทำงานวิจัยได้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการทำวิจัยระหว่างกัน ตลอดจนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถค้นหาหัวข้อโจทย์วิจัย และนำเสนอโครงร่างงานวิจัยตามระบบแหล่งทุนวิจัย และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนของงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบต่อไป© Copyright @ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (www.suth.go.th, www.smc.sut.ac.th)